ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Пшеченко О.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

15.05.2013

 

(дата)

           

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            19130857

1.4. Місцезнаходження емітента

            04080, Україна, м.Київ,  вул. Фрунзе, 40

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (044) 417-71-85, (044) 417-71-85

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            koemz@i.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

82 Бюлетень. Цiннi папери України

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов'язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що Товариство не має лiцензiй (дозволiв).

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не надається, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимого Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1591, акцiонернi товариства iнформацiю по даному роздiлу не надають.

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались протягом останнiх двох рокiв.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що форма iснування цiнних паперiв Товариства бездокументарна.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що гарантiї вiдсутнi.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "КДЕМЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            04080

3.1.5. Область, район

            м.Київ

3.1.6. Населений пункт

            м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

             вул. Фрунзе, 40

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01 №221498

3.2.2. Дата державної реєстрації

            09.09.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Подiльська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            3 500 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            3 500 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"

3.3.2. МФО банку

            322001

3.3.3. Поточний рахунок

            26000000297476

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

3.3.5. МФО банку

           

3.3.6. Поточний рахунок

           

3.4. Основні види діяльності

            68.20 - Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву

19030825

01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 50-Г

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 17

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0

Фонд оплати працi: 1062,9 тис. грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: ФОП по вiдношенню до 2011 року збiльшився на 19,82% в зв'язку iз збiльшенням заробiтної плати.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Чуба Свiтлана Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СО 136275 06.05.1999 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1948

6.1.5. Освіта

            сер/технiчна, Київський технiкум торгiвлi, бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ЗАТ "Мода-центр", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

            До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:

- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;

- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, старший економiст-фiнансист, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Манойло Галина Венiаминiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СО 222323 28.09.1999 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1953

6.1.5. Освіта

            серед/техн., Iрпiнський iндустрiальний технiкум, технiк-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "КДЕМЗ" , iнженер-технолог.

6.1.8. Опис

            Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад: технiк, iнженер-технолог, iнженер. Основне мiсце роботи - завiдуюча канцелярiєю ПАТ "КДЕМЗ. м. Київ, вул. Фрунзе, 40. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Михайлов Олександр Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СО 713479 26.03.2002 виданий Старокиївським РУГУ МВС України у м.Києвї

6.1.4. Рік народження

            1958

6.1.5. Освіта

            вища, Київський iн-т цивiльної авiацiї, економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПрАТ "УПСК", Голова Наглядової ради

6.1.8. Опис

            Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - ПрАТ "УПСК", Голова Наглядової ради, 04080м. Київ, вул. Фрунзе, 40. Стаж керiвної роботи 21 рiк. Загальних стаж роботи - 37 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад: Голова правлiння ПрАТ "УПСК".  Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Межуєв Вiталiй Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 904663 01.09.1998 виданий Ватутiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1937

6.1.5. Освіта

            вища, КПI, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "КДЕМЗ", голова правлiння

6.1.8. Опис

            Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 58 рокiв. Стаж керiвної роботи - 34 роки . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад: майстер, iнженер-технолог, iнженер-конструктор, заступник головного технiка, начальник ОТК, головний iнженер, директор, голова правлiння, голова спостережної ради. Основне мiсце роботи - радник Голови Правлiння ПАТ "КДЕМЗ", м. Київ, вул. Фрунзе, 40. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

6.1.1. Посада

            Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кривiнчук Iван Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 265392 17.09.1996 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1951

6.1.5. Освіта

            вища, Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            36

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Новолiт", головний енергетик.

6.1.8. Опис

            Обрано Загальними зборами акцiонерiв, Протокол №15 вiд 05 квiтня 2011 року, в зв'я зку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до закону "Про акцiонернi товариства". Термiн повноважень - 5 рокiв. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальних стаж роботи - 44 роки. Стаж керiвної роботи - 36 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад - iнженер-технолог, старший iнженер, головний спецiалiсть, головний метролог, начальник цеху, директор, начальник вiддiлу маркетингу, головний енергетик.  Основне мiсце роботи - головний енергетик ПАТ "КДЕМЗ", м. Київ, вул. Фрунзе, 40. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

6.1.1. Посада

            Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Костюченко Тетяна Федорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 822009 05.05.1998 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1951

6.1.5. Освіта

            вища, Московський фiнансовий iн-т, бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ "КДЕМЗ" , заст. Головного бухгалтера

6.1.8. Опис

            Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 44 роки. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, економiст, старший бухгалтер, iнженер-економiст, старший економiст. Основне мiсце роботи - заступник головного бухгалтера ПАТ "КДЕМЗ", м. Київ, вул.Фрунзе, 40. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

6.1.1. Посада

            Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Пшеченко Олена Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СО 382873 23.05.2000 виданий Подiльським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1954

6.1.5. Освіта

            вища, Ленiнградський iн-т культури, бiблiограф

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "КДЕМЗ", заст. голови правлiння

6.1.8. Опис

            Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад: iнженер, iнженер-технолог, iнженер по НТI, керiвник бюро, начальник вiддiлу, заступник голови правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

6.1.1. Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Коваль Василь Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 562485 31.07.1997 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1952

6.1.5. Освіта

            вища, Київське танкове iнженерне училище, технiк-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Фiзiчна особа - пiдприємець.

6.1.8. Опис

            Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 43 роки. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад - штамповщик, водiй, командир взвода, ФОП. Займає посаду начальника автогосподарства ПрАТ "УПСК", м. Київ, вул. Фрунзе, 40.

 

6.1.1. Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Волошина Людмила Романiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            МЕ 140963 30.07.2002 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

            1957

6.1.5. Освіта

            середньо-технiчна, Iрпiнський iндустрiальний технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Тринiк+" бухгалтер

6.1.8. Опис

            Як член Ревiзiйної комiсiї проводить пеpевipку фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства за результатами фiнансового року. Може пpиймати участь з пpавом доpадчого голосу у засiданнях пpавлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за результатами перевiрок рiчного звiту та балансу. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання позачеpгових загальних збоpiв акцiонеpiв, якщо виникла загpоза суттєвим iнтеpесам товаpиства або виявлено зловживання посадових осiб товаpиства. Ревiзiйна комiсiя товариства має право залучати до проведення перевiрок фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства, його пiдpоздiлiв та служб, фiлiй та пpедставництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що знаходяться на балансi товаpиства,  незалежних  аудиторiв  за  вiдповiдними  угодами,  якi  укладаються  головою правлiння  товариства  за письмовою вимогою голови ревiзiйної комiсiї.

Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад - бухгалтер. Займає посаду  бухгалтера ТОВ "Автотрей-Київ", м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13.

 

6.1.1. Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Суходуб Єлiзавета Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            МЕ 024116 20.06.2002 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

            1950

6.1.5. Освіта

            вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Трест "Оргшляхбуд" начальник групи.

6.1.8. Опис

            Як член Ревiзiйної комiсiї проводить пеpевipку фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства за результатами фiнансового року. Може пpиймати участь з пpавом доpадчого голосу у засiданнях пpавлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за результатами перевiрок рiчного звiту та балансу. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання позачеpгових загальних збоpiв акцiонеpiв, якщо виникла загpоза суттєвим iнтеpесам товаpиства або виявлено зловживання посадових осiб товаpиства. Ревiзiйна комiсiя товариства має право залучати до проведення перевiрок фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства, його пiдpоздiлiв та служб, фiлiй та пpедставництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що знаходяться на балансi товаpиства,  незалежних  аудиторiв  за  вiдповiдними  угодами,  якi  укладаються  головою правлiння  товариства  за письмовою вимогою голови ревiзiйної комiсiї.

Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад - iнженер, старший iнженер. Займає посаду   керуючого справами ПрАТ "УПСК", м. Київ, вул. Фрунзе, 40.

 

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Головний бухгалтер

Чуба Свiтлана Михайлiвна

СО 136275 06.05.1999 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Манойло Галина Венiамiнiвна

СО 222323 28.09.1999 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

2 000

0,0143

2 000

0

0

0

Член Наглядової ради

Михайлов Олександр Михайлович

СО 713479 26.03.2002 виданий Старокиївським РУГУ МВС України у м.Києвї

 

11 286 450

80,6175

11 286 450

0

0

0

Член Наглядової ради

Межуєв Вiталiй Сергiйович

СН 904663 01.09.1998 виданий Ватутiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

3 000

0,0214

3 000

0

0

0

Член Правлiння

Кривiнчук Iван Васильович

СН 265392 17.09.1996 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Костюченко Тетяна Федорiвна

СН 822009 05.05.1998 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

2 000

0,0143

2 000

0

0

0

Голова Правлiння

Пшеченко Олена Григорiвна

СО 382873 23.05.2000 виданий Подiльським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

4 000

0,0286

4 000

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Коваль Василь Миколайович

СН 562485 31.07.1997 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

 

166

0,0012

166

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Волошина Людмила Романiвна

МЕ 140963 30.07.2002 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

 

2 000

0,0143

2 000

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Суходуб Єлiзавета Миколаївна

МЕ 024116 20.06.2002 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

 

166

0,0012

166

0

0

0

Усього

11 299 782

80,7128

11 299 782

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Михайлов Олександр Михайлович

СО 71347 26.03.2002 Старокиївський РУГУ МВС України у м.Києвi

 

11 286 450

80,6175

11 286 450

0

0

0

Усього

11 286 450

80,6175

11 286 450

0

0

0

 

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

10.04.2012

 

Кворум зборів

67,13

 

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лiчильної комiсiї.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.

3. Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.

4. Звiт наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.

6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.

7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

8. Про розподiл прибутку за 2011 рiк.

9. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.

10. Визначення уповноваженої особи на пiдписання вiд iменi акцiонерiв змiн Статуту Товариства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Голова Наглядової ради.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного вирiшили:

1.Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Тарасенко Л.М., Орлик В.В., Мостiпан В.В.

По другому питанню порядку денного вирiшили:

1. Обрати головою загальних зборiв Манойло Г.В., секретарем загальних зборiв Пшеченко О.Г.

По третьому питанню порядку денного вирiшили:

1. Взяти до вiдома звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.

По четвертому питанню порядку денного вирiшили:

1. Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.

По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:

1. Прийняти до вiдома звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.

По шостому питанню порядку денного вирiшили:

1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк.

По сьомому питанню порядку денного вирiшили:

1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

По восьмому питанню порядку денного вирiшили:

1. Суму прибутку в розмiрi 5%, а саме 51,18 тис. грн., вiдрахувати до резервного фонду товариства згiдно з статутом та законодавством України.

2. Суму прибутку в розмiрi 972,42 тис. грн. залишити нерозподiленим.

По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили:

1. Внести змiни до Статуту Товариства, пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме:

1.1. Пункт 6.1.1 викласти в наступнiй редакцiї:

"6.1.1.Розмiр статутного капiталу товариства сформовано з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй товариства та становить  3 500 000 (три мiльйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок."

1.2. Пункт 6.1.2 викласти в наступнiй редакцiї:

"6.1.2.Статутний капiтал товариства подiлено на 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25  гривнi кожна."

2. Затвердити змiни до Статуту Товариства, оформити їх окремим додатком, який є невiд'ємною частиною Статуту Товариства.

По десятому питанню порядку денного вирiшили:

1. Уповноважити голову правлiння Товариства Пшеченко О.Г. на пiдписання змiн до Статуту Товариства.

2. Доручити головi правлiння Товариства Пшеченко О.Г. забезпечити державну реєстрацiю змiн до Статуту Товариства згiдно iз чинним законодавством.

 

 

 
       

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133, м.Київ, вул. Лесi Українки, буд. 34, под. 3, поверх 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 533951

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(044) 222-78-96

Факс

(044) 222-78-96

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах №Е-14-2010 вiд 20.10.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)585 42 40

Факс

(044)585 42 40

Вид діяльності

Професiйна депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Укладено договiр про обслуговування випуску цiнних паперiв № Е2346/10 вiд 03.11.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя", Центральна фiлiя

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33257911

Місцезнаходження

04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 584506

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 238-65-33

Факс

(044) 238-65-33

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Договiр страхування серiя 212/01 № М/9087/12 вiд 19.11.2012 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПП "Аудиторська фiрма "Сервiс-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32205930

Місцезнаходження

04209, м.Київ, вул. Героїв Днiпра,41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3090

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України, рiшення №118

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

(044)501-26-41

Факс

501-26-41

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Проведення аудиторської перевiрки за 2011 рiк.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20064500

Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В, 5 (п'ятий поверх)

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 № 371199

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.04.2011

Міжміський код та телефон

(044) 490-57-88

Факс

(044) 490-57-86

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Органiзатор торгiвлi, на яких продавались або продаються цiннi папери Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Рада Лтд"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20071290

Місцезнаходження

01015, м. Київ, вул.Лейпцiгська 2/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1575

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2001

Міжміський код та телефон

(044) 254-27-91

Факс

(044) 507-25-56

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Проведення аудиторської перевiрки за 2012 рiк.

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.02.1999

120/10/1/99

Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA1010501005

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

3 241 741

810 435,25

100

Опис

Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 120/10/1/99, дата реєстрацiї 08.02.1999 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi анульовано.

06.05.2001

193/1/01

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA1010501005

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

5 701 741

1 425 435,25

100

Опис

Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Мета додаткової емiсiї - розширення виробництва на СТО та ремонт будiвлi СТО, спосiб розмiщення - вiдкрите. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 193/1/01, дата реєстрацiї 06.05.2001р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анульовано.

16.09.2010

778/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000089080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

5 701 741

1 425 435,25

100

Опис

Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 778/1/10, дата реєстрацiї  16.09.2010, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй, анульовано.

16.09.2010

778/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000089080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

5 701 741

1 425 435,25

100

Опис

Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Акцiї Товариства включено до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова бiржа". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 778/1/10, дата реєстрацiї  16.09.2010, дата видачi 17.06.2011 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз змiною найменування товариства, анульовано.

14.02.2012

28/1/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000089080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

14 000 000

3 500 000

100

Опис

Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Акцiї Товариства включено до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова бiржа".  Загальними зборами акцiонерiв 15 грудня 2011 року було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом  розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi   8 298 259 штук iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн., загальною номiнальною вартiстю  2 074 564,75 грн. у бездокументарнiй формi iснування. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета додаткової емiсiї - для оновлення та реконструкцiї основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi.

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "КДЕМЗ"створено на базi лiсопильного заводу в 1932 роцi, який виготовляв ящикову тару та дерев"янi меблi. В 1938 р. лiсопильний завод перейменовано в завод Запасних частин сiльгоспмашин, виготовляв дерев"янi деталi до сiльгоспмашин. В 1959 р.завод перейменовано в Київський iнструментальний механiчний завод (Постанова Київської Ради народного господарства №12 вiд 12.03,59 р.). Виготовляв нестандартний металообробний iнструмент, спецiнструмент (штампи, пресформи i т.д.). В 1967 р. завод перейменовано в "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" (Наказ по "Укрсiльгосптехнiки" №147 вiд 23.06.67 р.). Виготовляв ремонтно-технологiчне обладнання. ВАТ "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" створено на пiдставi рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву №1275 вiд 27.06.96 р. шляхом перетворення Київського дослiдно-експериментального механiчного заводу. У 2010 роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну, а назву товариства змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" 15.12.2011 року (Протокол №16) було прийняте рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства за рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

До структури ПАТ "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" входить Правлiння, бухгалтерiя, станцiя технiчного обслуговування, яка здана в оренду. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства базується на наступних принципах:

- повнота означає, що усi  операцiї вiдображаються на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй, якi можуть вплинути на рiшення, що приймається вiдносно даної операцiї;

- превалювання сутностi над формою - бухгалтерський облiк операцiй  проводиться у вiдповiдностi до їх сутi та економiчного змiсту (превалювання сутностi над формою);

- активи та зобов'язання облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю. Активи визначаються за сумою фактично сплачених за них коштiв на день придбання. Зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.

- доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi за принципом нарахування i вiдповiдностi, це означає, що доходи та  витрати  повиннi вiдображатися в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тодi, коли вони насправдi iснують, а не в перiодах, коли фактично отримано чи сплачено кошти; для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно зiставити визнанi доходи звiтного перiоду i витрати, що були здiйсненi для отримання цих доходiв.

 

Товариство визнає в бухгалтерському облiку активи та зобов'язання, доходи, витрати та капiтал в разi їх вiдповiдностi наступним критерiям:

 

Активи - ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому.

Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди.

Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами.

Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань;

 

Пiд час ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання  оприбутковуються та облiковуються за:

вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю:

o          активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї;

o          зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi;

справедливою (ринковою) вартiстю:

o          активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв,

o          зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж: обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;

Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.

 

Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат наведенi в наступних примiтках.

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Суми, пов'язанi з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на кореспондентських рахунках,

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд їх класифiкацiї при признаннi, або подальшому облiку, фiнансовi iнструменти облiковуються як такi, що:

-           оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток,

-           iнвестицiї, що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю

-             займи та дебiторську заборгованiсть,

-           фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються за собiвартiстю.

Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця для фiнансових активiв та поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi котируються на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi цiни регулярно повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цiни вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами.

Амортизована собiвартiсть означає вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.

 

Метод ефективної ставки вiдсотка означає метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат у межах вiдповiдного перiоду, аби досягти постiйної перiодичної вiдсоткової ставки (ефективної ставки вiдсотка) на амортизовану собiвартiсть iнструменту. Ефективна ставка вiдсотка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження  протягом розрахункового термiну дiї фiнансового iнструмента або бiльш короткого перiоду, залежно вiд обставин, до чистої амортизованої собiвартостi такого фiнансового iнструмента.

 

Собiвартiсть означає суму сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв чи справедливу вартiсть iншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його придбання, та включає  витрати на операцiю. Оцiнка за собiвартiстю застосовується лише до iнвестицiй у iнструменти капiталу, якi не мають котирувальної ринкової цiни та справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена, а також похiднi iнструменти, якi пов'язанi з ними та повиннi бути погашенi шляхом надання таких некотируваних iнструментiв капiталу.

 

Знецiнення фiнансових активiв. На кожну звiтну дату подання Товариство коригує суму фiнансових активiв на суму зменшення корисностi фiнансового активу. Ознаками зменшення корисностi є наявнiсть негативної фiнансової, а також не фiнансової, iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, яка б свiдчила про необ?рунтованiсть  попереднiх очiкувань стосовно компенсацiйної вартостi  придбаного активу.

 

Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток. У портфелi за справедливою вартiстю облiковуються: (а) борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що використовуються для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час; (б) будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються на етапi первiсного визнання як такi, щодо яких Товариство має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити).

На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери в  портфелi, оцiнюються Товариством за їх справедливою вартiстю. У разi змiни справедливої вартостi здiйснюється переоцiнка цiнних паперiв. Результат переоцiнки обов'язково вiдображається в бухгалтерському облiку на дату балансу. Збiльшення вартостi iнвестицiй проводиться в облiку лише у випадках тривалого росту бiржової вартостi таких iнвестицiї.

 

 

Iнвестицiї в наявностi  для продажу.  Ця класифiкацiя включає цiннi папери, якi Товариство має намiр утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або у зв'язку зi змiнами вiдсоткових ставок, обмiнних курсiв чи курсiв акцiй. У портфелi iнвестицiй для продажу облiковуються акцiї, iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком та борговi цiннi папери, щодо яких вiдсутня оперативна iнформацiя про справедливу (ринкову) вартiсть таких цiнних паперiв.

Iнвестицiї  в наявностi для продажу первiсно визнаються за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї або собiвартiстю (якщо неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть таких цiнних паперiв).

Пiсля первiсного визнання цiннi папери в портфелi на продаж вiдображаються:

 - за найменшою з двох величин: вартiстю придбання (собiвартiстю) та справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем,

Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибуткiв чи збиткiв за рiк, в якому вони були понесенi в результатi однiєї чи бiльше, якi мали мiсце пiсля початкового визнання цiнних паперiв в портфелi Товариства на продаж.

Основнi засоби.

 

Основнi засоби оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту.

 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.

 

Основними засобами визнаються необоротнi матерiальнi активи, якi є вiдокремленими об'єктами вартiстю бiльше нiж  2500 гривень iз строком використання бiльше року. Основнi засоби, вартiсть яких не перевищує 2500 гривень визнаються в фiнансової звiтностi Товариства запасами, та при передачi їх до експлуатацiї здiйснюється нарахування амортизацiї в розмiрi 100%.

Товариство не здiйснювала протягом 2012 року змiни методу амортизацiї, за результатами перегляду норм амортизацiї та строкiв корисного використання вони залишились без змiн.

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду управлiнський персонал оцiнює, чи є будь-якi ознаки знецiнення основних засобiв. За наявностi будь-яких таких ознак, управлiнський персонал оцiнює суму, що вiдшкодовується, яка визначається як справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та його справедлива вартiсть при використаннi, залежно вiд того, що є бiльшим. Балансова вартiсть зменшується до суми, що вiдшкодовується, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Збиток вiд знецiнення, визнаний для активу у попереднiх роках, перекласифiковується, якщо вiдбулися змiни в оцiнках, використовуваних для визначення вартостi активу при використаннi або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.

Прибутки та збитки у результатi вибуття, якi визначаються шляхом порiвняння надходжень з балансовою вартiстю, визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк (у межах iнших операцiйних доходiв чи витрат).

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, держмита, непрямих податкiв та iнших витрат, пов'язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищення їх можливостей та строку використання, що сприятиме збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.

Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.

 

Протягом 2012 року Товариство не змiнювало методи та норми амортизацiї, а також не здiйснювала переоцiнку первiсної вартостi нематерiальних активiв, та не змiнювала термiн корисного використання нематерiальних активiв.

 

Товариство переглядає термiн корисного використання нематерiальних активiв в разi, якщо вiдбувалась доробка нематерiального активу, яка призводить до отримання бiльших економiчних вигод вiд його використання.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть. До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться об'єкти нерухомостi, якi   утримуються з метою отримання орендних платежiв або збiльшення власного капiталу.

Товариство здiйснило переоцiнку нерухомостi на пiдставi звiтiв з незалежної оцiнки нерухомого майна, складних професiйними оцiнювачами станом на 01.01.2012р. За результатами переоцiнки Товариство коригує переоцiнену первiсну вартiсть та накопичений знос на коефiцiєнт переоцiнки, який визначається як спiввiдношення справедливої та залишкової вартостi об'єкта. 

 

Залученi кошти. До складу iнших залучених коштiв вiдносяться отриманi банкiвськi  кредити,  зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди), iншi позиковi зобов'язання. Довгостроковi зобов'язання облiковуються за дисконтованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.

 

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони  пов'язана з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.

Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або стягнена з податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки ?рунтуються на оцiнках, якщо фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.

Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов'язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.

Ставка податку на прибуток в 2012 роцi становила 21%.

 

В Податковому Кодексi України в частинi визначення податку на прибуток, передбаченi змiни в ставках оподаткування прибутку, зокрема:

o          на перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року -19%;

o          на перiод з 01 сiчня 2014 року  -16%.

 

Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.

 

Визнання доходiв i витрат. .Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 18 "Дохiд".

Дохiд визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариства оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв.

Для визнання доходу також повиннi дотримуватися такi критерiї:

Продаж товарiв.

- Дохiд вiд продажу товарiв визнається, як правило, при вiдвантаженнi товарiв, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.

Надання послуг.

- Виручка вiд надання послуг визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.

У вiдповiдностi до IAS 18 дохiд при вiдстроченнi платежу бiльше, чим на рiк, дисконтується.

Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно.

 

 Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Товариства є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня" або "UAH").

Резерви та забезпечення

Товариство формує i веде облiк таких резервiв та забезпечень:

а) Резерв сумнiвних боргiв. Резервуванню пiдлягає заборгованiсть за якою є певний сумнiв щодо її отримання.  Ознаками проблемностi заборгованостi є порушення строкiв розрахункiв, що передбаченi договорами, а також наявнiсть iншої iнформацiї про фiнансовi проблеми боржника.

б) Резерв забезпечень виплат працiвникам; 

Для  рiвномiрного розподiлу витрат на оплату працi Товариство створює резерв забезпечень виплат працiвникам, який складається iз резерву на оплату вiдпусток. Резерв на оплату вiдпусток розраховується та пiдлягає перегляду на кожну дату балансу. Величина формується виходячи з планової суми вiдпускних.

 

 Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Товариства розглядається як операцiйний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на вiдсутнiсть диференцiацiї продукцiї Товариства розподiл доходiв або активiв за сегментами не проводиться.

 

Текст аудиторського висновку

Нацiональнiй  комiсiї з цiнних паперiв

 та фондового ринку, Акцiонерам та Керiвництву Товариства

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

наданий незалежною аудиторською фiрмою

ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд"

згiдно з договором № 11/13 вiд 06  березня 2013 року

 

м. Київ                                       8 квiтня 2013 року

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

 

станом на 31 грудня 2012 року

 

 

           м. Київ                                                                                            8 квiтня 2013 року

                                                                      

Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми             "Рада Лтд" була проведена аудиторська перевiрка рiчної   фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" (далi  Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, що додається, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi та  iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом - "фiнансова звiтнiсть").

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 2  концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на обмеженому застосуваннi положень МСФЗ, включаючи:

-           розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;

-           допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на   31.12.2013 року.

Ця фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 р.

 

 

      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за  складання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку, описаною в Примiтцi 2. Це визначає той факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" на 31 грудня 2012 р. в iснуючих обставинах.  Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

 

 

Висловлення думки 

На нашу думку,  попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату  складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

 

 

Параграф, що привертає увагу 

            Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що оскiльки попередня звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ, що чиннi станом на 31 грудня 2012 р., як зазначено в Примiтцi 2,  iснує можливiсть внесення в попередню фiнансову звiтнiсть коригувань, необхiдних для пiдготовки остаточного варiанту фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року  вiдповiдно до МСФЗ, що будуть чиннi на вказану дату.  Крiм того, ми звертаємо увагу на те, що згiдно МСФЗ достовiрне подання iнформацiї щодо  фiнансового стану компанiї може забезпечити тiльки повний комплект фiнансової звiтностi в сукупностi з порiвняльною iнформацiєю.    

            В зв'язку з тим, що обраною компанiє датою переходу на застосування МСФЗ є          1 сiчня 2012 року, звiтнiсть за 2012 рiк є попередньою фiнансовою звiтнiстю, та вiдповiдно першим перiодом, за який компанiєю буде подана повна порiвняльна iнформацiя в обсягах, що вимагаються МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".

           Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що  вiдповiдно до вимог Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, встановленими  нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

 

Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"  було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" може бути не прийнятною для iнших цiлей.

 Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

Iншi питання

Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" за 2011 рiк була перевiрена iншим аудитором, висновок якого був складений 02 квiтня 2012 р. Аудиторський висновок попереднього аудитора був модифiкований - аудитор висловив умовно-позитивну думку, оскiльки аудитора було призначено пiсля проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, що не дало можливостi пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi станом на 31.12.2011 року. 

 

 

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ

 

     Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360.

Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"   за 2012 рiк, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi була проведена аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми  "Рада Лтд", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб єктiв аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ № 229/4 вiд  31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П  №000028, видане за  рiшенням  НКЦПФР №28 вiд 19.02.13 р., строк чинностi якого до 31.03.2016 р.

            Аудиторську перевiрку проведено з 6 березня 2013 р. по 8 квiтня 2013р. згiдно договору за № 11/13 вiд 6 березня  2013 року мiж ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд" та   ПАТ "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод".

Юридична адреса ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд": м. Київ, Залiзничне шосе, 47.

Фактичне мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 27, тел. 507-25-56.

Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства",  "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про страхування", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв  аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096.

Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана Миколаївна,сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р.(строк дiї до 28 квiтня 2018 року), свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №000169вiд 07.06.2004 р.(строк дiї до28 квiтня 2018 року).

 

Дата видачi аудиторського висновку - 8 квiтня 2013року.

 

1.         Основнi вiдомостi про емiтента.

 

Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"   (далi за текстом Товариство).

Вiдкрите акцiонерне товариство "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" зареєстровано 09.09.1996 роцi Подiльською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв.

          Нову редакцiю Статуту було затверджено у зв'язку зi змiною найменування  Товариства згiдно Протоколу №15 вiд 05.04.2011 року Загальних зборiв учасникiв Товариства.  У вiдповiдностi до законодавства змiни були зареєстрованi 14.04.2011 року Подiльською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю, та зроблено запис в Єдиному державному реєстрi номер 1 071 105 0011 003880 та видано нове свiдоцтво про Державну реєстрацiю Серiя А 01 №221498.

Товариству присвоєно код за ЄДРПОУ  19130857.  

 

Дата проведення останнiх змiн у  статутних документах  03.05.2012 року. 

 

            Юридична адреса:  04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, будинок 40.

           

Основнi види дiяльностi: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

 

 

 

2. Статутний капiтал

 

Вiдповiдно до нової редакцiї  Статуту   Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"   зi змiнами, що затвердженi  позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 17 вiд  10 квiтня 2012  року)  та реєстрацiю яких проведено 03.05.2012 року  Державним реєстратором  Подiльської районної  у м. Києвi державної адмiнiстрацiї номер запису 10711050015003880, Статутний  капiтал (фонд) Товариства складає  3 500 000,00 (три мiльйона п'ятсот тисяч) гривень i подiляється на  14 000 000  (чотирнадцять  мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25  гривнi кожна.

Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31 грудня 2012 року, наданого  ПраТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", серед  акцiонерiв 10 i бiльше вiдсотками акцiй володiють:

 

- Михайлов Олександр Михайлович - 11286450  (одинадцять мiльйонiв двiстi вiсiмдесят шiсть тисяч чотириста п'ятдесят) простих iменних акцiй  загальною вартiстю 2821612,50 (два  мiльйона вiсiмсот двадцять одна тисяча  шiстсот дванадцять грн. 50 коп.) гривень, що складає  80,6175  % Статутного капiталу (фонду);

            Акцiї Товариства перебувають у власностi наступних членiв виконавчого органу:

1.Пшеченко Олена Григорiвна - 4 000 (чотири тисячi) простих iменних акцiй, загальною вартiстю 1000,00 (одна тисяча) гривень, що складає 0,0286% Статутного капiталу;

2.Костюченко Тетяна Федорiвна - 2000 (двi тисячi) простих iменних акцiй, загальною вартiстю 500,00 (п'ятсот) гривень, що складає 0,0143% Статутного капiталу.

Статутний капiтал облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал". Розмiр статутного капiталу в бухгалтерському облiку станом на 31.12.2012 р.  вiдображено вiрно.

Вiдповiднiсть формування статутного фонду ПАТ "КДЕМЗ" законодавству України  станом на 31.03.2012 року, в сумi  1 425 435 грн. 25 коп., i подiленого на 5701741 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн., пiдтверджено аудиторським висновком вiд 26.04.2012 р., який надано  Публiчним пiдприємством "Аудиторська фiрма "СЕРВIС-АУДИТ" (ЄДРПОУ 32205930 ).

 15.12.2011 року Товариством було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу  року вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 16, шляхом збiльшення кiлькостi простих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових грошових внескiв акцiонерiв на 8 298 259 штук iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн., загальною номiнальною вартiстю  2 074 564,75 грн. у бездокументарнiй формi iснування.

ДКЦПФР зареєструвало випуск акцiй та видало Товариству Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 28/1/12, дата реєстрацiї  14 лютого 2012 року.

Викуп акцiй додаткового випуску в кiлькостi 8 298 259 штук, та сплату грошовими коштами в розмiрi 2 074 564,75 грн., пiдтверджено аудиторським висновком вiд 26.04.2012 р., який надано  Публiчним пiдприємством "Аудиторська фiрма "СЕРВIС-АУДИТ" (ЄДРПОУ 32205930 ).

Державну реєстрацiю змiн до Статуту, згiдно яких статутний капiтал Товариства збiльшено до 3 500 000, 00  грн., здiйснено 03.05.2012 року, та зроблено запис №10711050015003880.

Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал ПАТ "КДЕМЗ", сформований  в розмiрi 3 500 000 (три мiльйона п'ятсот тисяч) гривень, в тому числi за рахунок внесення майнового комплексу  вартiстю 810435 грн. 25 коп. , за рахунок грошових коштiв на суму             2689564 грн. 75 коп.  Статутний капiтал (фонд) сформовано повнiстю. 

            З  03 листопада 2010 року, для ведення облiку бездокументарого випуску акцiй було пiдписано Договiр з ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" №Е2346/10.

Статутний капiтал (фонд) сформований у вiдповiдностi до вимог  Законiв України "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства",  "Про страхування". Величина статутного  капiталу (фонду), вiдображена в Балансi Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу (фонду), зазначеному у його Статутi.

 

3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї.

 

3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

 

Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096 та з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України, було розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було здiйснено iз використанням "Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.         Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року  становить  74508  тис. грн., що бiльше  величини  зареєстрованого статутного капiталу  Товариства та  вiдповiдає вимогам законодавства.

 

            3.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту,  та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

 

Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом,  у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". 

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено суттєвих невiдповiдностей.

 

 

  3.3. Виконання значних правочинiв

 

 Статутом  Товариства  встановлено, що значним  правочином є  договiр (угода), ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 

Затвердження вказаних договорiв (угод) та прийняття вiдповiдних рiшень належить до виключної компетенцiї  наглядової ради.

Вiдповiдно до Статуту рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,  перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв.

Перевiркою не встановлено порушень Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання Товариством значних правочинiв в 2012 роцi.

 

 

    3.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього  аудиту  вимогам законодавства.

 

       Нами проведено процедури перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства.

        Протягом звiтного року функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:

-           Загальнi збори акцiонерiв;

-           Наглядова рада;

-           Виконавчий орган - Правлiння;

-           Ревiзiйна комiсiя.

 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю вiдповiдно до  повноважень, визначених в Статутi.

 В 2012 роцi в  Товариствi  систему внутрiшнього аудиту створено не було.

 За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна зробити висновок, що, система корпоративного управлiння,  вiдповiдає  Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.

 

      3.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 

 

За результатами проведених аудиторських процедур не отримано свiдчень суттєвого викривлення фiнансової звiтностi  Товариства внаслiдок шахрайства.

 

 

        

м. Київ,  08  квiтня 2013 року

 

Директор з питань аудиту

   ТОВ АФ "Рада Лтд"                     ::::::::..

   Маслова С.М.        сертифiкат серiї А №5378  вiд 28.04.1994р.

продовжено дiю до 28.04.2018р.

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основнi види послуг, що надає Товариство, - це здавання в оренду власного нерухомого майна. Дiяльнiсть Товариства щодо здавання в оренду власного нерухомого майна, є перспективною. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi (здавання в оренду), основнi клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послу, що надаються, проводить постiйний пошук орендарiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, вiдсутня. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй, нових товарiв. Становище Товариства на ринку послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна стабiльне. Конкуренцiя наявна у зв'язку iз розширенням ринку у сферi дiяльностi емiтента. Товариство планує подальше розширення площ, що здаються в оренду.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

У 2010р. було задоволено позив Товариства ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл", КП "КМБТI та реєстрацiї прав власностi на об'єкти нерухомого майна" та Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю у м.Києвi у справi Про визнання права власностi та зобов'язання вчинити дiї. Внаслiдок чого товариство набуло право власностi на частину офiсної будiвлi, розташованої за мiсцем знаходження товариства, первiсною вартiстю бiльше як два мiльйони гривень.

У звiтному роцi в липнi було придбано облiгацiй ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" на загальну суму 2200000,00 грн. У груднi звiтного року облiгацiї були проданi.

У звiтному роцi розпочата реконструкцiя будiвлi за адресою м. Київ, вул. Фрунзе, 40, лiт. Д, Д', вартiсть реконструкцiї 10000000,00 грн., фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби Товариства - будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi. Основнi засоби Товариства та майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Виробничих потужностей Товариство не має. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. У звiтному роцi розпочата реконструкцiя будiвлi за адресою м. Київ, вул. Фрунзе, 40, лiт. Д, Д', вартiсть реконструкцiї 10000000,00 грн., фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Можливi фактори ризику в дiловiй дiяльностi ПАТ: -полiтична та економiчна нестабiльнiсть; -змiни законодавства та оподаткування; -Iнфляцiйнi процеси в економiцi України.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi фактiв виплати штрафних санкцiй не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв. Кредитами банку пiдприємство не користується. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Фахiвцiв, якi б вказали можливi шляхи покращення лiквiдностi, Товариство не має.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду укладено, але не виконано договорiв на загальну суму 961,2 тис. грн.

Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв складають 501,2 тис. грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Покращення площ, що здаються в оренду. Реконструкцiя будiвлi за адресою м. Київ, вул. Фрунзе, 40, лiт. Д, Д'.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на 31 грудня 2012 року товариство не було учасником судових справ.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Акцiї Товариства включено до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна фондова бiржа".  Державна частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

162

696

0

0

162

696

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

107

120

0

0

107

120

  транспортні засоби

4

2

0

0

4

2

  інші

51

574

0

0

51

574

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

162

696

0

0

162

696

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будiвлi та споруди - 20-30 рокiв

машини та обладнання - 10 рокiв

транспортнi засоби - 5 рокiв

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -5рокiв

Первiсна вартiсть основних засобiв - 1248 тис. грн.

Ступiнь їх зносу - 44,23%

Ступiнь їх використання - 100%

Сума нарахованого зносу - 552 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi вимогами чинного законодавства щодо застосування публiчними акцiонерними товариствами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi при складаннi фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Обтяження на використання майна Товариства вiдсутнi.

Будiвлi та споруди вiднесени до iнвестицiйної нерухомостi.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

74 508

76 239

Статутний капітал (тис.грн.)

3 500

1 425

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

3 500

1 425

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

       

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

409

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

13350

X

X

Усього зобов'язань

X

13759

X

X

Опис

Кредитами банкiв товариство не користується.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

01.03.2012

01.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

2

1

3

2010

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Бюлетенями для голосування.

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження аудитора

так

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Iншi документи вiдсутнi.

       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з переходом на МСФЗ.

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не проводили перевiрки.

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Змiна реєстратора вiдбулася на виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.08.2010р. з метою приведення форми iснування акцiй Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р., внаслiдок чого прийнято рiшення про розiрвання договору 13-97/р вiд 10/10/1997р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

Текст аудиторського висновку

Повний текст аудиторського висновку наведено в роздiлi "Опис бiзнесу".

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

19130857

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників (1): 17

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 04080, Україна, м.Київ,  вул. Фрунзе, 40

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

0

0

    первісна вартість

011

3

1

    накопичена амортизація

012

( 3 )

( 1 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

162

696

    первісна вартість

031

761

1 248

    знос

032

( 599 )

( 552 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

85 989

79 902

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

89 528

89 599

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 3 539 )

( 9 697 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

86 151

80 598

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

7

5

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

864

657

    первісна вартість

161

864

961

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 304 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

0

0

    за виданими авансами

180

0

0

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

424

3 390

Поточні фінансові інвестиції

220

615

615

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

1 829

3 088

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

32

20

Усього за розділом II

260

3 771

7 775

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

89 922

88 373

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

1 425

3 500

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

69 795

69 795

Резервний капітал

340

207

258

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4 812

955

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

76 239

74 508

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

106

106

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування  (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

106

106

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

12 967

12 967

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

12 967

12 967

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

28

31

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

0

0

    з бюджетом

550

303

409

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

15

0

    з оплати праці

580

22

26

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

242

326

Усього за розділом IV

620

610

792

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

89 922

88 373

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги

(421)

0

 

 

Керівник                                            Пшеченко О.Г.

 

Головний бухгалтер                         Чуба С.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

29.01.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

19130857

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12 546

10 285

Податок на додану вартість

015

( 2 091 )

( 1 714 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

10 455

8 571

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 3 955 )

( 3 835 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

6 500

4 736

   збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

519

60

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 20 )

( 0 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 3 970 )

( 3 343 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

3 029

1 453

    збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи (1)

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 6 158 )

( 9 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

0

1 444

    збиток

175

( 3 129 )

( 0 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 677 )

( 420 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

0

1 024

    збиток

195

( 3 806 )

( 0 )

Надзвичайні:

   доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

   прибуток

220

0

1 024

    збиток

225

( 3 806 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131)

0

 

           

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

246

92

Витрати на оплату праці

240

1 070

1 022

Відрахування на соціальні заходи

250

404

516

Амортизація

260

6 463

335

Інші операційні витрати

270

6 205

5 222

Разом

280

14 388

7 187

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Керівник                                            Пшеченко О.Г.

 

Головний бухгалтер                         Чуба С.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

19130857

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 pік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

    Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12 368

10 168

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

9

8

    Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

090

( 5 901 )

( 5 106 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 865 )

( 806 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 1 009 )

( 986 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 602 )

( 377 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 418 )

( 370 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1 757 )

( 1 744 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1 825

787

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-304

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1 521

787

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

    фінансових інвестицій

180

2 175

0

    необоротних активів

190

0

0

    майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

 

 

 

    відсотки

210

506

60

    дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

240

( 2 200 )

( 0 )

    необоротних активів

250

( 743 )

( 26 )

    майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-262

34

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-262

34

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

1 259

821

Залишок коштів на початок року

410

1 829

1 008

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

3 088

1 829

           

 

Керівник                                            Пшеченко О.Г.

 

Головний бухгалтер                         Чуба С.М.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

19130857

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

           

 

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1 425

0

0

1 723

207

4 937

0

0

8 292

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

68 072

0

-125

0

0

67 947

Скоригований залишок на початок року

050

1 425

0

0

69 795

207

4 812

0

0

76 239

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-3 806

0

0

-3 806

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

51

-51

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

2 075

0

0

0

0

0

-2 075

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

2 075

0

2 075

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

2 075

0

0

0

51

-3 857

0

0

-1 731

Залишок на кінець року

300

3 500

0

0

69 795

258

955

0

0

74 508

                         

 

Керівник                                            Пшеченко О.Г.

 

Головний бухгалтер                         Чуба С.М.

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа